Înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP. Normă

Înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Orice autoritate contractantă, precum și orice operator economic au obligația de a solicita înregistrarea și, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP, cu respectarea condițiilor și procedurii reglementate prin prezentele norme.

Art. 4. 

(1) Înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP.

(2) Procedura electronică pentru înregistrarea și reînnoirea înregistrării, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici, se publică în SEAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 5. 

Autoritățile contractante și operatorii economici care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare și/sau reînnoire a înregistrării și au obligația de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date și informații, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări.

SECȚIUNEA a 2-a

Condițiile și procedura înregistrării în SEAP

Art. 6. 

(1) Procedura de înregistrare în SEAP a autorităților contractante cuprinde următoarele faze:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorității contractante sau de persoana împuternicită expres să o reprezinte pe aceasta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea fazelor prevăzute la lit. a) și b).

(2) Procedura de înregistrare în SEAP a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită expres să îl reprezinte pe acesta în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c) transmiterea de documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică autorizată sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;

d) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea etapelor prevăzute la lit. a), b) și c).

(3) Sucursalele, agențiile și orice alte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui operator economic nu pot fi înregistrate în SEAP.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie să fie conforme cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este stabilit.

Art. 7.

Prin completarea formularului de înregistrare, autoritatea contractantă și operatorul economic își asumă un angajament de confidențialitate și de protecție a informațiilor existente în cadrul SEAP, inclusiv a informațiilor care asigură accesul în acest sistem informatic.

Art. 8. -

(1) Cererea de înregistrare prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) și la alin. (2) lit. b) trebuie completată utilizându-se formularul disponibil în cadrul SEAP și se transmite în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(2) În termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică a operatorului SEAP.

(3) În cazul în care cererea nu poate fi transmisă în condițiile prevăzute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmisă se înregistrează la registratura operatorului SEAP.

Art. 9. 

(1) Operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziția autorității contractante și/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare a acestuia, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare, în condițiile completării corecte și complete a formularului de înregistrare.

(2) În cazul în care informațiile sau, după caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și (2) sunt incorecte și/sau incomplete, operatorul SEAP are obligația de a solicita autorității contractante și/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de înregistrare și instrucțiunile de utilizare se transmit în termenul prevăzut la alin. (1), începând cu data primirii informațiilor și documentelor corecte și complete.

SECȚIUNEA a 3-a

Condițiile și procedura reînnoirii înregistrării în SEAP

Art. 10. -

(1) Certificatul digital de înregistrare în SEAP este valabil pe o perioadă de 2 ani de la data emiterii acestuia, atât în cazul autorităților contractante, cât și al operatorilor economici.

(2) Certificatul de înregistrare în SEAP se reînnoiește la fiecare 2 ani, respectându-se procedura electronică stabilită de operatorul SEAP.

(3) În cazul în care, din motive de natură tehnică, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire.Modificări (1)

(4) În situația prevăzută la alin. (3), operatorul SEAP are obligația de a-i informa în timp util pe toți utilizatorii acestui sistem informatic, atât autorități contractante cât și operatori economici, cu privire la data până la care trebuie reînnoit certificatul.

Art. 11. - Modificări (1)

Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităților contractante, cât și a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorității contractante și/sau al operatorului economic ori de persoana împuternicită expres pentru reprezentare în relațiile cu terții, situație în care va fi transmisă o copie de pe actul de împuternicire;

b) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării și a instrucțiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape.

Art. 12. 

(1) Cererea de reînnoire a înregistrării, prevăzută la art. 11 lit. a), trebuie să cuprindă mențiuni explicite cu privire la eventualele modificări ale datelor și informațiilor existente în SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum și acceptarea prelungirii valabilității angajamentului de confidențialitate și de protecție a informațiilor asumat cu ocazia înregistrării în SEAP.

(2) Prevederile art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător și pentru procedura de reînnoire a înregistrării.

Sursa articolului: fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 22.11.2006 

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×