Noi Modificari Importante La Platforma SEAP E-licitatie Pentru Autoritatile Contractante

In data de 21.09.2022 echipa SEAP a publicat pe e-licitatie noi modificari importante la platforma SEAP e-licitatie pentru Autoritatile Contractante.

Noile facilitati importante pentru utiilizatorii de tip autoritate contractanta:

1. Introducerea unor câmpuri speciale prin care valoarea procentuală a garanției de participare se raportează la valoarea celui mai mare contract subsecvent

La nivelul documentației de atribuire ”In definire”, atunci când modalitatea de atribuire este ”acord cadru”, autoritatea/entitatea contractantă va putea completa în câmpurile numerice special destinate:

- valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent

- valoarea garanției de participare.

În această situație, sistemul va calcula și va afișa automat procentul reprezentat de valoarea garanției de participare din valoarea celui mai mare contract subsecvent, completate anterior, atenționând utilizatorul dacă procentul este strict mai mare de 1%.

Aceste valori vor fi completate de utilizator în subsectiunea Alte valori din secțiunea II.1.5) Valoarea totala estimata, în cazul procedurii fără loturi, respectiv din secțiunea II.2.6) Valoarea totala estimata, la nivel de lot, în cazul procedurii cu loturi.

Informațiile completate se vor regăsi și la nivelul Fișei de date generate automat de sistem în format pdf la publicarea anunțului de inițiere a procedurii de atribuire.

2. Anunț de atribuire a acordului cadru - avertizare privind necesitatea selectării/publicării a tuturor caştigatorilor desemnaţi ai acordului cadru.

În cazul acordului cadru cu mai mulți câștigători, pe timpul generării anunțului de atribuire, sistemul va atenționa autoritatea/entitatea contractantă dacă aceasta a selectat, în pagina CONTRACT NR. din anunțul de atribuire în definire, un număr de ofertanți câștigători mai mic decât numărul de ofertanți desemnați câștigători în faza DELIBERARE din sistem în urma evaluării ofertelor.

Reamintim că o facilitate asemănătoare este implementată și într-o fază anterioară generării anunțului de atribuire, respectiv în faza DELIBERARE, situație în care autoritatea/entitatea contractantă este avertizată asupra necesității selectării tuturor ofertanților care au fost desemnati câștigători în urma evaluării ofertelor potrivit prevederilor documentației de atribuire.

3. Transmiterea la JOUE a anunțurilor de participare, de concurs soluții și de atribuire pentru contractele de achiziţii publice/ acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora, potrivit pragului valoric prevăzut la art 7 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Pentru a publica anunțurile de participare și/sau de atribuire în JOUE care se încadrează în prevederile art 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, va trebui ca autoritățile contractante de tipul ”consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea acestora” să își verifice și să actualizeze în prealabil, în profilul entității din SEAP, informațiile prevăzute în câmpul ”Tip autoritate contractanta” din secțiunea INFORMATII GENERALE/Contul meu.

În acest scop, autoritățile contractante care nu au actualizate informațiile mai sus menționate în profil vor selecta și salva una din următoarele opțiuni: Comuna, Oras, Municipiu, Sector Municipiu Bucuresti/Consiliul General al Mun. Bucuresti  (aferent opțiunii Consiliul local/ Primarie) sau Consiliul judetean, după caz, afișate de sistem la ”nr.crt. 3 Autoritate regionala sau locala:” din nomenclatorul  predefinit afișat în câmpul ”Tip autoritate contractanta:”.

În această situație, transmiterea la JOUE a anunțurilor de participare, de concurs soluții și de atribuire pentru contractele de achiziţii publice/ acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora, se va face luând în considerare pragul valoric prevăzut la art 7 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

4. Opțiunea reluării competiției offline în cazul procedurilor derulate prin mijloace electronice, respectiv prin SEAP (online)

Pentru respectarea principiului transparenței, în cazul procedurilor de atribuire organizate prin mijloace electronice (online) cu modalitate de atribuire acord cadru, funcționalitățile din sistem permit opțiunea de reluare a competiției online. Reluarea competiției offline este disponibilă în sistem în cazul definirii unei documentații de atribuire aferente unei proceduri organizate offline, la care anunțul de inițiere și documentația aferentă sunt publicate în SEAP, iar etapele de depunere și de evaluare a ofertelor se derulează în afara sistemului, la adresa indicată de autoritatea/entitatea contractantă.

În situații justificate, în urma unei solicitări adresate Operatorului SEAP de autoritatea/entitatea contractantă, semnată de reprezentantul legal, dacă aceasta intenționează să organizeze reluări de competiție offline la acordul cadru ce se va atribui la finalizarea unei proceduri de atribuire online -, Operatorul SEAP va efectua operațiunile necesare în sistem astfel încât autoritatea/entitatea contractantă va putea genera o nouă documentație de atribuire și va putea completa în pagina Adaugare documentatie de atribuire aferentă, optiunile  disponibile în această situație: ”Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru *” > ”DA” și ”Reluarea competitiei se va face in SEAP *” > ”NU”.

5. Informare privind destinatarii documentelor încărcate de autoritatea contractantă în secțiunea LISTA PROCESE VERBALE, RAPOARTE INTERMEDIARE SI FINALE aferentă unei proceduri de atribuire

Pentru fiecare tip de document încărcat de autoritate în secțiunea ”Lista procese verbale, rapoarte intermediare și finale” din cadrul procedurii, sistemul va afișa în câmpul ”Vizibilitate după publicare:” informații privind entitățile înregistrate în SEAP care pot vizualiza documentul respectiv: Autoritatea contractantă, SEAP, ANAP, CNSC, Curți de Apel, ofertanții înscriși, după caz, sau cu regim public, în cazul proceselor verbale de deschidere a ofertelor.

Menționăm că existența facilității de vizualizare a documentelor respective pentru entități tip CNSC sau Curți de Apel poate fi utilizată doar dacă acestea se înregistrează în SEAP ca entități de tip CNSC, respectiv Curți de Apel. Această facilitate nu exclude îndeplinirea obligației autorității/entității contractante de a pune la dispoziția entităților de acest tip documentele din Dosarul achiziției potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Căutare anunțuri de inițiere/atribuire proceduri după numărul de publicare în JOUE

În cazul procedurilor de atribuire, în secțiunile care presupun căutări de anunțuri de inițiere/atribuire proceduri după număr de publicare național este disponibilă și facilitatea de căutare în SEAP după numărul de publicare la JOUE.

Astfel, utilizatorul va putea completa în SEAP - în caseta NUMAR ANUNT/PARTICIPARE – redenumită NUMAR ANUNT(SAU NUMAR PUBLICARE JOUE) din secțiunea Anunturi de initiere / Anunturi de atribuire -, fie numărul sub care a fost publicat anunțul respectiv la nivel national – în SEAP, https://e-licitatie.ro/pub, fie numărul sub care a fost publicat în JOUE - https://ted.europa.eu/TED/search/search.do 

Sistemul va căuta anunțul fie după numărul național, fie după numărul publicat JOUE. Sistemul va considera că numărul este cel publicat în JOUE dacă include textul”/S” sau ”/s”.

Indiferent de numărul introdus, acesta trebuie să fie completat exact. Sunt tolerate doar abateri în ceea ce privește litere mari sau mici și spații suplimentare adăugate la început sau la sfârșit.

În acest sens, la acționarea butonului ”info bullet”  aferent casetei NUMAR ANUNT(SAU NUMAR PUBLICARE JOUE), sistemul afișează utilizatorului  instrucțiuni privind modul de completare corectă a câmpului în vederea identificării anunțului de inițiere, respectiv al anunțului de atribuire.

7. Rol utilizator special pentru solicitare recuperare rapidă certificat digital

A fost implementat un rol special ”Recuperare rapida certificat digital in baza username și parola” prin care doar utilizatorii entității înregistrate în SEAP care au acest rol alocat în profil pot urma procesul de recuperare rapidă pentru emiterea unui nou certificat digital de acces în SEAP.

La implementarea noii facilități, acest rol este alocat de sistem implicit, în mod automat, tuturor utilizatorilor activi deja existenți în sistem, precum și tuturor utilizatorilor nou creați în sistem.

Pentru prevenirea derulării procesului de recuperare certificat digital de către utilizatori neautorizați din cadrul entității, entitățile înregistrate în sistem pot să desemneze un număr limitat de utilizatori cu atribuții în a urma procesul de recuperare certificat digital SEAP și, prin urmare, să păstreze acest rol alocat implicit în prezent doar pentru fiecare dintre utilizatorii desemnați ai entității.

În acest scop, entitatea înregistrată în SEAP poate dezactiva acest rol special în profilul utilizatorilor care nu au atribuții stabilite de entitatea înregistrată în SEAP pentru a urma procesul de recuperare certificat digital SEAP.

La încercarea de recuperare certificat digital, de către un utilizator, pe bază cont de utilizator și parolă, dacă utilizatorul respectiv nu are dreptul de mai sus (nu are rolul alocat), sistemul nu va permite recuperarea rapidă.

Reamintim că, pentru dezactivarea unui rol alocat unui cont de utilizator din SEAP, utilizatorul care are drepturi de administrare utilizatori și roluri ai entității trebuie să efectueze următoarele operațiuni: se autentifică în contul de utilizator din SEAP; accesează opțiunea Contul meu/meniul Contul meu, sectiunea UTILIZATORI; acționează  butonul „Modifica” aferent utilizatorului dorit; actioneaza butonul ”Sterge”aferent rolului activ din coloana ”Roluri asociate” pe care îl dorește dezactivat – situație în care rolul  respectiv este mutat în coloana ”Roluri disponibile” (dar inactive), apoi finalizează acțiunea de dezactivare prin acționarea butonului ”Salveaza”.

8. Adăugare cod CPV achiziție la notificarea centralizată privind achizițiile directe

Lista de achiziții incluse în notificarea centralizată privind achizițiile directe realizate de o autoritate/entitate contractantă conține două coloane privind codul CPV:

- coloana ”Cod CPV reper” reprezentând codul CPV utilizat de ofertant în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări și preluat automat de autoritatea/entitatea contractantă la inițierea unei achiziții directe online prin utilizarea facilității ”Preluare informatii”

- o nouă coloană - ”Codul CPV al achiziției” – reprezentând codul CPV completat de autoritatea contractantă, atât în cazul achizițiilor derulate online, cât și în cel al achizițiilor offline.

În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă va prelua automat în achiziția directă online codul CPV utilizat de ofertant în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări, ambele coloane vor afișa același cod CPV, respectiv pe cel preluat din catalogul electronic.

Filtrul de căutare după cod sau denumire CPV existent la nivelul notificarii centralizate în definire va căuta după codul CPV al achiziției.

9. Text prin care se identifică adresantul în notificările de sistem

Notificările transmise de sistem către entitățile înregistrate în SEAP vor afișa înaintea conținutului notificării un text care va indica destinatarul notificării, respectiv denumirea entității și codul de identificare fiscală.

De asemenea, aceeași informație va exista atât în subiectul, cât și în corpul emailului primit ca urmare a transmiterii notificării de sistem.

10. Filtru căutare după valoare achiziție directă

În pagina de căutare achiziții directe în interfața pentru entitățile de tip autoritate contractantă, operator SEAP, Ofertant sau public s-a introdus un filtru suplimentar VALOARE ACHIZIȚIE de tip interval.

Se va putea completa în cele două noi câmpuri cu valori – obligatoriu fara zecimale, ”De la” – ”Până la”, acțiune urmată de accesarea butonului FILTREAZĂ.

Dacă se completează doar una din valori, sistemul va căuta și identifica ”achiziții directe cu valoare mai mare sau egală decât …” valoarea completată doar în câmpul ”De la”, respectiv ”achiziții cu valoare mai mică sau egală decât …” valoarea completată în câmpul ”Până la”.

Dacă se completează ambele valori, sistemul va căuta și identifica achizițiile directe cu valoarea cuprinsă între ”... ” și ”.... ” inclusiv.

Noua facilitate poate fi utilizată pentru căutare și identificare și prin combinarea noului câmp cu alte criterii existente pentru filtrare.

Articolul contine informatii preluate de pe site-ul seap e-licitatie.ro.

Pentru raspunsuri si clarificari nu ezitati sa ne contactati: Contact!

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×