Noi modificările aduse legii achizițiilor prin publicarea Ordonantei: OUG nr. 114/2020

În M.Of. nr. 614 din data de 13 iulie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice (OUG nr. 114/2020).

Modificările vizează o serie de acte normative primare din domeniul achizițiilor publice și sectoriale, precum și al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016).

OUG nr. 114/2020 reia într-o formă identică sau similară o parte din modificările introduse prin OUG nr. 23/2020, declarată neconstituțională, pe care de altfel o și abrogă.

Mecanismul informatic pentru proceduri simplificate

OUG nr. 114/2020 introduce definiția mecanismului informatic pentru proceduri simplificate. Acesta reprezintă facilitatea tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate și constă în acordarea accesului entităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în SEAP.

Entitățile contractante trebuie să aplice mecanismul informatic pentru proceduri simplificate cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizițîi sectoriale.

Autoritatea pentru Digitalizarea României avea obligația de a asigura operaționalizarea și utilizarea acestui mecanism în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2020 (însă mecanismul nu a devenit încă operațional).

Confidenţialitatea informaţiilor din oferte

Similar OUG nr. 23/2020, noile dispoziții prevăd expres că informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentările/justificările de preț/cost transmise de operatorii economici trebuie să fie nu doar indicate, ci și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau ca fiind protejate de un drept de proprietate intelectuală. Dovadă care le conferă caracterul de confidențialitate devine anexă la ofertă. În caz contrar, entitatea contractantă nu are obligația de a nu dezvălui informațiile indicate de operatori ca fiind confidențiale. Legiuitorul clarifică astfel importanţa justificării și dovedirii caracterului confidențial al ofertelor sau al elementelor componente ale acestora, deoarece în practică operatorii economici nu justifică în mod corespunzător caracterul confidențial al informațiilor.

Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi a altor servicii specifice

Spre deosebire de vechea reglementare, OUG nr. 114/2020 prevede că procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, indiferent de valoarea acestora, este o procedură proprie, entitatea contractantă având obligația respectării principiilor aplicabile în materia achizițiilor sectoriale. Anterior modificării, procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice era (i) fie una din procedurile de atribuire prevăzute în lege (pentru valori estimate egale sau mai mari decât pragul valoric legal), (îi) fie procedura proprie (pentru valori estimate sub pragul legal). Se mențin obligațiile suplimentare privind publicarea anunțului orientativ/anunțului privind existenţa unui sistem de calificare care se publică în mod continuu și a anunțului de atribuire a contractului pentru achizițiile a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric legal.

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul valoric, este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost. Prin excepție, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric legal, în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege pentru această procedura. (sursa Curierul National, 19 decembrie 2020)

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×