PROIECT LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE - publicat în data de 22.07.2015

LEGE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
Capitolul I
Dispozitii generale
Sectiunea 1
Obiect, scop si principii
Art. 1.
Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziiilor publice, procedurile de atribuire a
contractelor de achizitie publică si acordurilor-cadru si de organizare a concursurilor de solutii,
precum si anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achizitie publica si a
acordurilor-cadru.
Art. 2.
(1) Scopul prezentei legi îl constituie:
a) promovarea concurentei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea între operatorii economici;
c) asigurarea transparentei si integritătii procesului de achizitie publică;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achizitie publică si
acordurilor-cadru si organizarea concursurilor de solutii de către autoritătile
contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică si acordurilor-cadru si a
organizării concursurilor de solutii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciprocă;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) asumarea răspunderii;
g) obinerea celui mai bun raport calitate-pre.
Sectiunea a 2-a
Definitii
Art. 3.
(1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
1. achizitie sau achizitie publică - achizitia de lucrări, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achizitie publică de către una sau mai multe autorităti
contractante de la operatori economici selectati de către acestea, indiferent dacă
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public;
2. organisme de drept public - orice entităti altele decât cele prevăzute la Art. 4 lit. a)
care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:
a) sunt înfiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau
industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;
b) au personalitate juridică;
c) sunt finantate, în majoritate, de către entităti dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau
de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea ori controlul unei entităŃi dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau ale
unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de
administraŃie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiŃi de către o
entitate dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau de către un alt organism de drept
public;
3. contract de achiziŃie publică - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau
mai mulŃi operatori economici si una sau mai multe autorităŃi contractante, care are ca
obiect execuŃia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
4. contract de achiziŃie publică de lucrări - contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect:
a) fie exclusiv execuŃia, fie atât proiectarea, cât si execuŃia de lucrări în legatură cu una
dintre activităŃile menŃionate în Anexa 1;
b) fie exclusiv execuŃia, fie atât proiectarea, cât si execuŃia unei lucrări;
c) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerinŃelor stabilite de
autoritatea contractantă care exercită o influenŃă determinantă asupra tipului sau
proiectării lucrării;
5. lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcŃii de clădiri sau de inginerie
civilă, care poate îndeplini prin el însusi o funcŃie economică sau tehnică;
6. contract de achiziŃie publică de produse - contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect achiziŃionarea, închirierea sau cumpărarea în rate, leasingul cu sau fără opŃiune
de cumpărare, de produse; contractul de achiziŃie publică de produse poate include, cu
titlu accesoriu, lucrări sau operaŃiuni de amplasare si de instalare;
7. contract de achiziŃie publică de servicii - contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de
achiziŃie publică de lucrări potrivit punctului 4;
8. operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă pe piaŃă executarea de
lucrări si/sau a unei lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităŃi;
9. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă;
10. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare;
11. contractant – orice operator economic care este parte la un contract de achiziŃie
publică;
12. subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achiziŃie publică si care execută anumite părŃi ori elemente ale lucrărilor sau serviciilor
care fac obiectul contractului de achiziŃie publică;
13. document al achiziŃiei – anunŃul de participare, documentaia de atribuire, precum si
orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face
trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziŃiei sau ale procedurii de
atribuire.

Pentru vizualizarea sau descarcarea textului integral, click aici.

Sursa: mfinante.ro

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×